ابو حمزه سعد بن عبيده سلمى كوفي

(در زمان ولايت عمرو بن هبيره وفات يافته) نسائى و ابن حجر بطوريكه در (خلاصه) ص 115 و (تقريب) ص 89 مندرج است نامبرده را توثيق نموده‏اند، حديث او باسناد صحيح و رجال ثقه كه از عبد اللّه ابن بريده (ثقه) از پدرش روايت كرده، در ص 80 گذشت.