ابو عبد الرحيم خالد بن زيد جمحى مصرى

متوفاى 139، فقيهى است اهل فتوى، ابو زرعه و عجلى و يعقوب بن سفيان و نسائى او را توثيق نموده‏اند و ابن حبّان او را در شمار افراد مورد وثوق و اعتماد ياد كرده، شرح حال او در جلد 3 «تهذيب التهذيب» ص 129 مندرج است، روايت او در داستان (مناشده) بلفظ زاذان و باسناد صحيح كه رجال سند آن همگى ثقه هستند، خواهد آمد.