ابو على- حسن بن على بن محمّد تميمى- واعظ معروف به (ابن المذهّب)

(در سال 444 در سن 89 سالگى وفات يافته) خطيب در جلد 7 تاريخش ص 390 شرح حال او را ثبت و گفته كه: مسموعات او نسبت بمسند احمد از قطيعى صحيح است، مگر در بعض اجزاء آن كه اسم او در آنها الحاق شده- ابن كثير (در جلد 12 ص 94 «البداية و النهايه») از قول ابن جوزى گويد: اين امر موجب قدح و نكوهش سماع او نخواهد بود، زيرا پس از تحقق موضوع (اعتماد بآنچه شنيده) رواست، كه نام خود را به آنچه شنيدن آن محقق شده ملحق نمايد، روايت او در مورد- مناشده رحبه بلفظ عبد الرحمن ابن ابى ليلى خواهد آمد.