ابو محمّد- احمد بن محمّد بن على، عاصمى

يكى از پيشوايان قرن پنجم، مؤلف كتاب «زين الفتى در شرح سوره هل اتى» و اين كتاب تسلط و احاطه او را در تفسير و حديث و ادب نشان ميدهد، چنانكه ضمن آن مخالفت و انكار شديد او را بر رفص و تشيّع آشكار ميسازد! در كتاب مزبور «زين الفتى» حديث غدير را بطرق مختلفه با بررسى در اسناد آن روايت نموده كه بعضى از آنها در صفحات 47 و 61 و 79 و 88 و 92 و 127 ذكر شده و طرق ديگر او نيز خواهد آمد.