ابو محمّد كثير بن زيد

ابو محمّد كثير بن زيد -در خلاصه و غيره چنين است و در تقريب( زبيد) قيد شده- اسلمى- بعد از سال 150 درگذشته و به (ابن ماقبه) معروف است. ابو زرعه گفته: نامبرده متصف بصدق است و در (روش) او نرمى و ملايمت است (كنايه از اينكه سخت‏گيرى در خصوصيّات رجال ندارد) شرح حال او را خزرجى در «خلاصه» ص 283 ذكر نموده، حديث از او بطريقى كه بقيه رجال آن همگى ثقه هستند در ص 103 گذشت.