ابو نجيد عمران بن حصين خزاعى

(در سال 52 در بصره درگذشته) ابن عقده در «حديث الولايه» حديث غدير را با ذكر سند از او روايت نموده و مولوى محمّد سالم بخارى نقل از حافظ ترمذى نموده و خطيب خوارزمى و- شمس الدين جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 او را از جمله راويان حديث غدير از صحابه بشمار آورده‏اند.