احمد بن محمّد بن موسى بن قاسم بن صلت- ابو الحسن مجبّر بغدادى

متوفاى 405، خطيب در جلد 5 تاريخش صفحه 95 شرح حال او را ثبت و از دقّاق حكايت نموده كه: نامبرده استادى با صلاحيت و متديّن بوده، روايت او در حديث مناشده مردى عراقى بر جابر انصارى باسناد صحيح خواهد آمد.