استاد، شيخ محمّد سعيد دحدوح

يكى از ائمّه جماعت در حلب، نامبرده در نامه كه به علّامه حجت- شيخ محمّد حسين مظفرى نوشته- داستان غدير را در آن درج نموده و بزودى عين و نصّ نامه او كه در آغاز جلد هشتم مندرج است، خواهد آمد - دانشمند نامبرده دو نامه بجناب آقاى مظفرى نوشته و هر دو نامه عينا ترجمه و در صفحات 15- 21 مقدمه در همين مجلد درج شده است.