استاد عبد الفتاح- عبد المقصود مصرى

صاحب كتاب «الامام علىّ» در 4 مجلّد، نامبرده در تقريظى كه باين كتاب، نموده اشاره بحديث غدير خم نموده و تمام مقال او در مقدمه جلد ششم خواهد آمد - قسمت حساسى از نامه دانشمند نامبرده در صفحه 32 و 33 مقدمه همين مجلد( رقم 13) ترجمه و درج شده است.