امام سبط پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله حسين شهيد عليه السّلام

امام سبط پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله حسين شهيد عليه السّلام- ابن عقده باسناد خود در «حديث الولايه» و جعابى در «نخب» حديث غدير را از آنجناب روايت نموده‏اند و خطيب خوارزمى در مقتل خود آنحضرت را در شمار راويان حديث غدير ذكر كرده و حافظ عاصمى در «زين الفتى» از شيخ خود ابى بكر جلاب از أبى سعيد رازى از أبى الحسن على بن مهرويه قزوينى از داود بن سليمان از على بن موسى الرضا عليه السّلام از پدرش موسى بن جعفر عليه السّلام از پدرش جعفر بن محمّد عليه السّلام از پدرش على بن الحسين عليه السّلام از آنجناب (حسين سلام اللّه عليه) از امير المؤمنين عليه السّلام روايت نموده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود. هر كس من مولاى اويم پس على عليه السّلام مولاى او است بار خدايا دوست دار آنكه را كه او را دوست دارد و دشمن دار آنكه را كه او را دشمن دارد و خوار گردان آنكه را كه او را خوار گرداند و يارى كن آنكه را كه او را يارى كند و اين حديث را باز از شيخ خود محمّد بن أبى زكريّا از ابى الحسن محمّد بن على همدانى از احمد بن على بن صدقه رقى از پدرش از على بن موسى الرضا عليه السّلام از پدرش موسى بن جعفر عليه السّلام تا آخر سند و لفظى كه فوقا ذكر شد، و حافظ ابن المغازلى در «المناقب» از ابى الفضل محمّد بن حسين برحى اصفهانى روايت مزبور را ذكر نموده و سلسله راويان را ذكر كرده تا منتهى ميشود بحضرت حسين سبط عليه السّلام و حافظ ابو نعيم در جلد 9 «حلية الاولياء» ص 64 اين حديث را بلفظ و سندى كه بعدا انشاء اللّه ذكر خواهد شد روايت نموده و احتجاج آنجناب بحديث غدير نيز در محل خود خواهد آمد.