ام هانى بنت ابى طالب سلام اللّه عليهما

ام هانى بنت ابى طالب سلام اللّه عليهما- نامبرده گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از حج خود بازگشت تا در غدير خم فرود آمد، سپس در آن هواى گرم ايستاد و خطبه خواند و پس از بيان خطبه فرمود اى مردم ... (تا آخر حديث).
اين روايت را بزار با ذكر سند در مسند خود از ام هانى ثبت كرده و سمهودى شافعى (بنابر آنچه قندوزى حنفى در ص 40 «ينابيع الموده» ذكر نموده) آنرا از نامبرده روايت نموده و ابن عقده نيز باسناد خود در- «حديث الولايه» اين حديث را از ام هانى آورده است.