حافظ ابو حاتم- محمّد بن حبّان بن احمد تميمى- بستى

متوفاى 354، ذهبى در جلد 3 «تذكره» ص 133 شرح حال او را نگاشته و گفته: نامبرده از فقهاء دين و حافظين آثار بوده و حاكم گويد: او از علم فقه و لغت و وعظ پر و از مردان خردمند بوده، و خطيب گويد: ثقه و بزرگوار و داراى فهم بوده و ابن كثير در جلد 11 تاريخش صفحه 259 از او ياد نموده و گويد؟ نامبرده يكى از حفاظ بزرگوار و از مصنفين و مجتهدين عاليمقدار است حافظ محب الدين طبرى در جلد 2 «رياض النضره» ص 169 حديث مناشده در رحبه را كه بلفظ ابى الطفيل خواهد آمد، روايت نموده، سپس گفته: اين حديث را ابو حاتم با بررسى در اسناد روايت كرده.