حافظ- ابو سعد- عبد الكريم بن احمد سمعانى- شافعى

(در سال 506 متولّد و در 562/3 وفات يافته)، صاحب كتابهاى «الانساب» و «فضائل الصحابة»- ابن خلّكان در جلد 1 تاريخش ص 326 شرح حال او را ثبت و نامبرده را ستوده، ذهبى در جلد 4 تذكره‏اش ص 111 گويد كه: او عالمى است ثقه و حافظ- و حجّت، دامنه سير او از حيث عدل و دين وسيع بوده، مردى بوده خوش سيرت و نيكو معاشرت و داراى محفوظات بسيار، ابن نجّار گويد: از شخص آگاهى شنيدم كه: تعداد مشايخ و اساتيد سمعانى به هفتهزار نفر بالغ ميشد! و اين چيزى است كه احدى بآن نرسيده، حديث منسوب باو در ص 105 گذشت.