حافظ- احمد بن محمّد بن ابى بكر- ابو العباس قسطلانى- مصرى- شافعى

متوفاى 926، شرح حال او در «النور السافر» ص 113- 115 موجود است و استادان و تأليفات او تعداد و ذكر شده، و گويد: نامبرده پيشوائى بوده حافظ و با اتقان و جليل القدر و داراى تقرير و تحرير نيكو و لطف اشاره و عبارات رسا و گردآورى و تأليف او نيكو و منظّم و آراسته، نامبرده زينت اهل زمان خود و برگزيده مردم عصر خود بوده و از جمله تأليفات او «المواهب اللدنيّه في المنح المحمّديه» و «شرح صحيح بخارى» را نام برده، (هر دو كتاب در نزد مؤلّف «الغدير» موجود است)، و شوكانى در جلد 1 «النور الطالع» ص 102 شرح حال او را ذكر نموده، لفظ نامبرده در حديث غدير نقل از «المواهب اللّدنيّه» در سخنان پيرامون سند حديث غدير خواهد آمد.