حافظ احمد بن يحى بلاذرى

متوفاى 279، پيشوايان اسلام از زمان او تا امروز باو و بكتاب و تاليفات او و بنقل از او اعتماد داشته و دارند، نامبرده حديث غدير را در «انساب الاشراف» ذكر نموده.