حافظ خلف بن سالم مهلبى مخرّمى بغدادى

متوفاى 231، بطوريكه در خلاصه خزرجى ص 90- و جلد 3 «تهذيب التهذيب» صفحه 152 مذكور است، نسائى و ابن شيبه و حمزه كنانى او را توثيق نموده‏اند، و خطيب در جلد 8 تاريخش صفحه 328 موثق بودن و صدق و دقت نظر او را از جمعى حكايت نموده، حديث از او در ص 31 بطريق صحيح و رجال ثقه گذشت، و همچنين در ص 34.