حافظ دعلج بن احمد بن دعلج بن عبد الرحمن- ابو محمّد سجستانى معدّل

متوفاى 341، خطيب در جلد 8 تاريخش صفحه 387/392 شرح حال او را نگاشته و گفته: نامبرده ثقه و داراى دقت نظر بوده و حكّام شهادت او را پذيرفته‏اند و عدالت او را اثبات كرده‏اند، و براى او «مسند» ترتيب داده‏اند، (يعنى روايت‏هاى مسند او را جمع كرده‏اند)، دار قطنى گويد: در ميان اسانيد خود چون او داراى دقت نظر نيافتيم او ثقه و امين بود، و عمر بصرى گويد: در بغداد در ميان كسانى كه انتخاب نمودم كسى نيافتم كه در صحت كتابت و نيكوئى سماع (سماع احاديث) از دعلج بهتر باشد حديث او باسنادى كه حاكم صحت آنها را در جلد 3 «مستدرك» صفحه 109 تصريح نموده در صفحه 66 گذشت.