حافظ- عبد الملك بن ابى عثمان- ابو سعد نيشابورى

مشهور به (خركوشى) - كوچه‏ايست در شهر نيشابور- متوفاى 407، ذهبى در (عبر) شرح حال او را ثبت و از قول حاكم گويد: جامع‏تر از او از حيث علم و زهد و تواضع و ارشاد بسوى خداوند نديدم، حديث تهنيت از او بدو طريق خواهد آمد.