حافظ عماد الدين- اسماعيل بن عمر بن كثير شافعى- قيسى- دمشقى

متوفاى 774، ابن حجر در جلد 1 «الدّرر» ص 384 شرح حال و استادان و تأليفات او را ذكر نموده، سپس از قول ذهبى در «المعجم المختص» گويد: پيشوائى است صاحب فتوى و محدّث با احاطه و جامع و فقيه صاحب فنون، محدّثى است متقن و مفسّريست كه بسيار نقل حديث نموده، داراى تصانيف سودمندى است حديث غدير را نامبرده بطرق بسيار خود در تاريخ كبير خود روايت كرده كه قسمتى از آن در صفحات 40 و 46 و 53 و 55 و 58 و 61 و 82 و 86 و 89 و 92 و 97 و 99 و 103 و 105 و 122 گذشت و قسمتى هم در مورد حديث مناشده رحبه و در حديث ركبان و در مناشده جوانى بر ابى هريره و در مناشده مردى عراقى بر جابر انصارى خواهد آمد.