حافظ قتيبة بن سعيد بن جميل بغلانى (بغلان قريه‏ايست در بلخ) ابو رجاء ثقفى

(نامبرده در سال 420 در سنّ 92 سالگى درگذشته)، سمعانى در «انساب» نگاشته كه نامبرده در شرق و غرب محدّث بوده و پيشوايان جهان از هر شهر و ديار بسوى او ميشتافتند، و پيشوايان پنجگانه (بخارى- مسلم- ابو داود- ابو عيسى ابو عبد الرّحمن) و گروه بيشمار ديگر از او روايت كرده‏اند، ابن معين و نسائى و ذهبى (در جلد 2 «تذكره» ص 33) او را توثيق نموده‏اند، حديث او باسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند در ص 65 گذشت.