حافظ محمّد بن جعفر مدنى بصرى ابو عبد اللّه غندر

متوفاى 193، نامبرده از حفاظ با اتقان است، ابن معين گويد: آثار كتبى او صحيح‏ترين آثار است، بعضى خواستند او را بخطاء نسبت دهند و نتوانستند، ذهبى شرح حال او را در جلد 1 تذكره‏اش ص 274 درج نموده، حديث او با اسناد صحيح و رجال ثقه در ص 31 و همچنين در صفحات 32 و 35 و 48 گذشت، و روايت از او در داستان (مناشده) در رحبه بلفظ سعيد و باسناد صحيح و رجال ثقه خواهد آمد.