حافظ محمّد بن خازم ابو معاويه تميمى ضرير

متوفاى 195، بشرح مندرج در «خلاصه» و حاشيه آن ص 285، عجلى و نسائى و ابن خراش او را توثيق نموده‏اند و خطيب شرح حال او را در جلد 5 تاريخ خود ص 242- 249 درج نموده، حديث از او با اسناد صحيح در ص 82 گذشت.