حافظ محمّد بن فضيل ابو عبد الرحمن كوفي

(متوفاى 195)، ابن معين او را توثيق نموده و ابو زرعه او را متصف بصدق دانسته و نسائى گفته؛ باكى بر او نيست (يعنى بر او و روايتش اشكال و ايرادى نيست) و ابن حجر در «تقريب» گفته كه: نامبرده راستگو و (بموازين حديث) شناسا و دانا است، و ذهبى در جلد 1 «تذكره» از او بوثوق و اعتماد- ياد كرده، حديث ركبان از او بطريق صحيح و با رجال موثق خواهد آمد.