خدایا ... قرآن را ...غدیر را...

خداوند غدیر را با قرآن می شناساند ،

پیامبر قرآن و غدیر را به هم می آمیزد  ،

و غدیر امیرالمومنین ، از متن قرآن شناخته می شود ؛

ای خداوندی که محمد و علی صلوات الله علیهما ، این عزیزترین مخلوقاتت را ، برای قرآن و غدیر ذخیره نمودی ...و به دست مبارک ایشان این دو ودیعه گرانسنگ را به امت اسلام موهبت فرمودی...

ما را اگر قرآنی هستیم با غدیر هم آشنا بفرما ، و اگر غدیری هستیم با قرآن هم آشنا کن ، و اگر قرآنی و غدیری هستیم، ارتباط این دو رکن اسلام را بیش از پیش به ما بفهمان.

ما را در دریای عمیق قرآن چنان غرق کن که سر از غدیر برآوریم ، و در خم شیرین غدیر چنان غوص ده که بر کشتی نجات قرآن بیاویزیم.

خداوندا قرآن و غدیر هر دو شیرین اند و گوارا! هر دو روحبخش اند و دل انگیز ! هر دو سبزند و با صفا ! به ما هم دلی مصفا عنایت فرما تا شیرینی آن دو را بچشیم و گوارایی آن دو را احساس کنیم ، و سبزی آن دو را در فضای قلبمان بکاریم ، و بهشت را از هم اکنون تجربه کنیم.

 

تصویر: