خزيمة بن ثابت انصارى ذو الشهادتين

خزيمة بن ثابت انصارى ذو الشهادتين (در سال 37 در صفين شهادت يافته) حديث او را ابن عقده در «حديث الولايه» و جعابى در «نخب المناقب» و سمهودى در «جواهر العقدين» باسناد از ابى الطفيل از او روايت نموده‏اند و ابن اثير در جلد 3 «اسد الغابه» ص 307 بطريق ابو موسى از على بن حسن عبدى از اصبغ بن نباته حديث مناشده روز رحبه را ذكر نموده‏اند و در داستان مزبور شهادت دادن خزيمه براى على عليه السّلام در موضوع غدير خم تصريح شده و جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 و قاضى در تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 نامبرده را از جمله صحابه روايان حديث غدير بشمار آورده‏اند.