ضميرة الاسدى

ضميرة الاسدى- روايت او در «حديث الولايه» و همچنين در «كتاب الغدير» تأليف منصور رازى ذكر شده و نام او در كتاب الغدير- ضمرة بن الحديد- ذكر شده و گمان دارم- ضميرة بن جندب- يا- ضميرة بن حبيب- باشد- مراجعه نمائيد.