غدیریان (رهروان غدیر)

در بین صحابه تعداد بسیاری بوده اند که از ابتدا معتقد به جانشینی اهل البیت علیهم السلام بوده و لذا بعد از وفات آن حضرت از پیشگامان تشیع به حساب می آیند اینان کسانی هستند که بر عهد و پيمان و بيعت خود كه در غدير خم با حضرت علي‌عليه السلام بسته بودند وفادار بوده و تا آخر عمر در راه آن فداكاري نمودند. در این بخش به ذکر برخی از آنان می پردازیم.
1 - فاطمه زهرا سلام الله علیها
2-  عباس بن عبدالمطلب‌
3 - ابان بن سعید
4 - فضل بن عباس‌
5 - مقداد بن اسود
6 - سلمان فارسی‌
7 - ابوذر غفاری‌
8 - أُبی بن کعب‌
9 - بریدة بن خضیب اسلمی‌
10 - خالد بن سعید
11 - خزیمة بن ثابت‌
12 - ابوالهیثم بن تیهان‌
13 - حجر بن عدی کندی‌
14 - قیس بن سعد
15 - نعمان بن عجلان انصاری‌
16 - عمار بن یاسر
17 - براء بن عازب‌
18 - ابوایوب انصاری‌
19 - حذیفة بن یمان‌
20 - عثمان بن حنیف‌
21 - سهل بن حنیف‌
22 - ابوالطفیل عامر بن واثله‌
23 - حبیب بن مظاهر
24 - عبداللَّه بن عروه غفاری‌
25 - مسلم بن عوسجه‌
26 - ابوفضاله انصاری‌
27 - حارث بن زهیر ازدی‌
28 - بلال بن رباح‌
29 - شبیب بن عبداللَّه‌
30 - اویس قرنی‌
31 - انس بن حارث کاهلی‌
32 - ابولیلای انصاری‌
33 - جاریة بن قدامه سعدی تمیمی‌
34 - جبلة بن عمرو انصاری ساعدی‌
35 - ابوقتاده حارث بن ربعی انصاری‌
36 - حجاج بن عمرو بن غزیه مازنی‌
37 - زاهر مولی عمرو بن حمق‌
38 - عبدالرحمن بن عبد ربّ انصاری‌
39 - هانی بن عروه‌