غدیر در قرآن، قرآن در غدیر

غدیر در قرآن، قرآن در غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

هدف اصلی کتاب ، شناخت قرآن با غدیر و غدیر با قرآن است . نویسنده کوشیده است که در 1500 صفحه و در سه مجلد، این شناخت دوسویه قرآن و غدیر را در شش بخش توضیح دهد . بخش اول به آیات نازل شده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر (ص ) را از یک سو، و اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد . بخش دوم کتاب موارد تفسیر قرآن در غدیر است که گاهی یک مفهوم به صورت کلی در سراسر قرآن ، یا یک سوره کامل ، یا یک آیه ، ویا  اقتباس و استشهاد از یک آیه به صراحت تفسیر شده است . در بخش سوم (آغاز مجلد سوم ) مراحل حضور قرآن در واقعه غدیر به صورت نزول ، تفسیر ، استشهاد و یا اقتباس بیان شده است. بخش چهارم شامل فرمایشات رسول خدا (ص) در ایام غدیر در باره قرآن و عظمت آن، و وظایف پیروان رسول خدا (ص ) در قبال آن است . بخش پنجم جمع بندی تحلیلی در ارتباط با نزول ، تفسیر ، دعا ، زیارات ، اجتماعات در باره یک آیه‌‌ است که نتایج خاصی را در ارتباط با یکدیگر بیان می نماید . یعنی استناد های مختلف از آیات ق‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍رآن در ارتباط با غدیر و یا به عکس .در بخش ششم اتمام حجت های قرآنی غدیر در تاریخچه1400 ساله بیان شده است بدین صورت که استدلال ها ، استناد ها، استفاده از ابعاد مختلف آیات قرآن در دعا ها و و زیارات و یا شعر ها و نثرها ، و همچنین کتابهای مستقل که پیوند غدیر و قرآن را مستحکم تر می¬کند به صورت یکجا تدوین شده  و تقدیم علاقه مندان گشته است . از نکات بسیار مهم و قابل توجه در کتاب حاضر این است که آیات قرآنی احادیث و روایات با توجه به یکدیگر تحلیل شده اند و هیچ یک به تنهایی مورد تحلیل قرار نگرفته است  . مباحث اعتقادی ، تاریخی ، تحلیلی ، نتایج به دست آمده و ... همه و همه متکی به حدیث ثقلین بوده و برگرفته از تطابق قرآن و حدیث است .

منبع: انتشارات دلیل ما