كلمه 86:

متن حديث :
من اطاع التوانى ضيع الحقوق و من اطاع الواشى ضيع الصديق.251
ترجمه :
كسى كه اطاعت كند كسالت و سستى كردن در امور را ضايع سازد حقهائى را كه بايد اداء آن كند و كسيكه اطاعت كند سخن چينى را يعنى كلام او را قبول كن ضايع گرداند دوست با وثوق خود را.
پس بر هر عاقلى لازم است كه بر سخن چين وقعى ننهد چه نمام فاسق است و خبر فاسق مردود بلكه او را نهى كند و از اين جهت او را دشمن داشته باشد و بدترين انواع نمامى سعايت است.

كسى گفت با عارفى در صفابگفتا خموش اى برادر نهفتكسانيكه پيغام دشمن برنداز آن همنشين تا توانى گريززبان كرد شخصى بغيبت درازكه ياد كسان پيش من بد مكنرفيقى كه غائب شد اى نيكناميكى آنكه مالش بباطل خورندهر آنكو برد نام مردم بعاركه اندر قفاى تو گويد همانكسى پيش من در جهان عاقل است   ندانى فلانت چه گفت از قفاندانسته بهتر كه دشمن چه گفتز دشمن همانا كه دشمن ترندكه مر فتنه خفته را گفت خيزبدو گفت داننده سرفرازمرا بد گمان در حق خود مكندو چيز است از او بر رفيقان حرامدگر آنكه نامش بزشتى برندتو خير خود از وى توقع مداركه پيش تو گفت از پس ديگرانكه مشغول خود وز جهان غافل است

پاورقی

251) نهج البلاغه ص 1193 حكمت 231