كلمه 99:

متن حديث :
يابن ادم كن وصى نفسك و اعمل فى مالك ما تؤثر ان يعمل فيه من بعدك.292
ترجمه :
اى فرزند آدم خودت وصى خودت باش و عمل كن در مال خود آنچه كه اختيار ميكنى كه عمل كنند در آن مال از پس تو پس ايعزيز من:

خور و پوش و بخشاى و راحت رسانزر و نعمت اكنون بده كان تستتو با خود ببر توشه خويشتنغم خويش در زندگى خور كه خويشبه غمخوارگى چون سر انگشت من   نگه مى چه دارى زبهر كسانكه بعد از تو بيرون زفرمان تستكه شفقت نيايد ز فرزند و زنبمرده نپردازد از حرص خويشنخارد كسى در جهان پشت من

دانايان گفته‏اند كه دو كس مردند و حسرت بردند يكى آنكه داشت و نخورد و ديگر آنكه دانست و نكرد.

نيامد كسى در جهان كو بماندنمرد آنكه ماند پس از وى بجاىبزرگى كزو نام نيكو نماند   مگر آن كز او نام نيكو بماندپل وبركه و خوان و مهمانسراىتوان گفت با اهل دل كو نماند

پاورقی

292) نهج البلاغه ص 1199 حكمت 246.