چند سوال بی جواب

صحيح بخاري معتبرترين کتاب روايي اهل سنت است. اين کتاب را بعد از کتاب خدا «أصح الکتب» مي دانند. صحیح بخاری به عنوان يکي از منابع اصلي اهل سنت به حساب مي آيد. این کتاب از جنبه هاي مختلفي توسط علماء اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است .