امامت

(فرهنگ واژگان فارسی به فارسی)

پیشوایی کردن , پیشوایی, پیشنمازی

( مصدر ) 1 - پیشوایی کردن . 2 - ( اسم ) پیشوایی . 3 - پیشنمازی .