كلمه 89:

متن حديث :
من جرى فى عنان امله عثر باجله.255
ترجمه :
كسيكه بدست گرفته لجام آرزو را و سير ميكند در عنان آن ناگاه بسر در آيد در اجل خود.
حاصل آنكه آدمى غافل از كار و مرگ مشغول بآمال و آرزوهاى بسيار دراز و مشعوف بجمع كردن دنيا است كه يكدفعه مرگ او را ميرسد و با دل پر حسرت از دنيا ميرود، پس شايسته است كه آدمى مرگ را فراموش نكند و پيوسته نصب العين او باشد و هر نمازيكه ميكند نماز مودع كند خصوص اگر سن او بچهل رسيده باشد كه زراعتى را ماند كه وقت حصادش رسيده باشد چه ايام لذت و كامرانى گذشت و روزگار نشاط و شادمانى بسر آمد و هر روز عضوى از او كوچ ميكند و بيچاره از آن غافل و پاى بند طول امل و فكرهاى باطل است.

چو دوران عمر از چهل درگذشتچو شيبت در آمد بروى شبابچو باد صبا بر گلستان وزدنزيبد ترا با جوانان چميددريغا كه فصل جوانى گذشتدريغا چنان روح پرور زماندريغا كه مشغول باطل شديمچه خوش گفت با كودك آموزگارزسودا كه اين نوشتم و اين خورمدريغا كه بگذشت عمر عزيزاگر در سراى سعادت كس است   مزن دست و پا كابت از سر گذشتشبت روز شد ديده بر كن زخوابچميدن درخت جوانرا سزدكه بر عارضت صبح پيرى دميدبلهو و لعب زندگانى گذشتكه بگذشت بر ما چه برق يمانزحق دور مانديم و عاطل شديمكه كارى نكردى و شد روزگارنپرداختم تا غم دين خورمبخواهد گذشت اين دم چند نيززگفتار سعديش حرفى بس است

پس اى جان برادر لختى بقبرستان برو و بر خاك دوستان گذرى كن و بر لوح مزارشان نظرى افكن و عبرت بگير و تفكر كن كه در زير قدمت بفاصله كمى چه خبر و چه داستانى است.

زدم تيشه يكروز بر تل خاككه زنهار اگر مردى آهسته‏ترجهاندار بودم من اندر جهان   بگوش آمدم ناله دردناك 
كه چشم و بناگوش و رويست و سرشدستم برابر بخاك اين زمان

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال الى حال.256 يعنى حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: كه غافلترين مردم آن كسى است كه پند نميگيرد از تغير دنيا از حالى به حالى ديگر.

پاورقی

256) بحار ج 71 ص 324.