پایان نامه ها درباره امام علی علیه السلام

چکيده: این تحقیق با موضوع «فلسفه و کارکرد بعثت انبیا از دیدگاه امامعلی(علیه السلام)» در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است: فصل اول به تعریف دین، نیاز انسان به دین، انسان و ضرورت اجتماعی و قانون گذار پرداخته است. در فصل دوم نخست به تعریف نبوت و بعثت و فرق نبی با رسول و سپس به بررسی نظرهای مختلف در این باره پرداخته است. همچنین فلسفة بعثت از دیدگاه های مختلف و بررسی مسائل از دیدگاه نهج البلاغه از موضوعات مهم این فصل به شمار می رود. فصل سوم به فوائد و کارکرد بعثت اختصاص دارد. فصل چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری بحث پرداخته است. یوسفی نژاد، ناصرالدین
چکيده: راه رسیدن به سعادت که دغدغه همیشگی انسان است، دینداری و پیروی از تعالیم الهی است. این پژوهش در فصل نخست مفهوم دینداری و نیز قوت و ضعف آنرا را تبیین می کنددر فصل دوم آفات شناخت دین مورد بررسی قرار گرفته است.فصل سوم به بررسی آفات دینداری در مرحله عمل به آن می پردازد. در فصل چهارم آفات دفاع از دین در دو جنبه دفاع عملی و دفاع نظری بررسی شده است.در آخرین فصل نیز به نقش و کارکرد مهمترین عوامل بیرونی از جمله شیطان، فقر و محرومیت اقتصادی، حاکمان و نهاد قدرت و نیز محیط و دوستان پرداخته شده است اسعدی، علیرضا مقطع : کارشناسی ارشد